Riaditeľka a vedeckovýskumná pracovníčka, Technický a skúšobný ústav stavebný

Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. pôsobí ako riaditeľka Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. od roku 2008. Je autorizovaným stavebným inžinierom, odborne spôsobilou osobou na energetickú certifikáciu a znalcom. Okrem toho je predsedníčkou TK 58 pre tepelnú ochranu budov a predsedníčkou Rady pre technickú normalizáciu pri ÚNMS, je predsedníčkou OZ Združenie pre zatepľovanie budov a viceprezidentkou Európskej asociácie pre ETCS (EAE). Odborne sa zameriava najmä na obnovu existujúcich budov, tepelnú ochranu a energetickú hospodárnosť budov v oblasti výskumu, projektovania, diagnostiky a poradenstva, ale aj prípravy právnych predpisov a technických noriem.

Od roku 2005 sa za Slovensko zúčastňuje Concerted Actions so zameraním na implementáciu smernice o energetickej hospodárnosti. Zúčastnila sa rôznych výskumných projektov na národnej a medzinárodnej úrovni (napr. EBRD so zameraním na implementáciu národných legislatív EHB v Moldavsku a Kirgizsku, projekt EU GUGLE atď.). Bola vedúcou autorského kolektívu spracovateľov projektovej dokumentácie hĺbkovej obnovy bytového domu oceneného v súťaži Stavba roka 2017.

Je autorkou niektorých národných technických noriem (napr. STN 73 0540, STN 73 2901), národných príloh k normám EN a ISO, a prekladov EN a ISO vypracovaných CEN/TC 89. Jej publikačná činnosť sa zameriava hlavne na problematiku obnovy budov, odstraňovania systémových porúch budov, energetickej hospodárnosti budov a energetickej certifikácie, vnútorného prostredia, tepelnej ochrany, ETICS, a legislatívnych požiadaviek.

Od roku 1978 sa venuje prednáškovej činnosti na technických univerzitách, od roku 2007 je lektorkou pre vzdelávanie odborníkov na energetickú certifikáciu budov a členkou skúšobnej komisie expertov na energetickú certifikáciu budov. Organizuje medzinárodné a národné konferencie, semináre a workshopy, na ktorých aj aktívne prednáša.

V roku 2007 bola ocenená ako Žena roka v kategórii Veda a výskum a cenou V. Lista za normotvorbu, v roku 2010 bola nominovaná na Slovenku roka v kategórii výskum a vzdelávanie, v roku 2017 bola ocenená Uznaním ministra dopravy a výstavby za zásluhy o rozvoj rezortu a v roku 2018 jej bola udelená pamätná medaila Slovenskej komory stavebných inžinierov za významnú spoločenskú a organizačnú činnosť  v SKSI, významnú publikačnú a výchovnú činnosť a za významný podiel na šírení a prezentácii profesie stavebného inžiniera.